Hipsteronlinedating com

(6)الف ) معناي موسّع مجموعه قواعد رفتاري كه نحوه رفتار افراد و مناسبات ميان آنها در جامعه مشخص مي سازد كه اين معنا به لحاظ عام بودنش با معناي لغوي قانون مشابهت دارد .

توجه نکرده‌اند و این جاست که متاسفانه زندگیشان در بسیاری از موارد به تباهی کشیده می‌شود.همچنین از کلیات بحث اخیر متوجه این مسأله می‌شویم که ازدواج موقت پیش از هر چیز برای افراد نیازمند توصیه شده است و بعد از آن برای متأهلین و لذا در این بین ائمه (س) محدودیت‌هایی را نیز گوشزد می‌نمایند.

زيرا هم دلايلش متقن است و هم با نظر برخي از بزرگان عمل فقه اللغه از جمله ابن منصور موهوب بن احمد جواليقي در كتاب المعرب سازگاري دارد.

قانون در زبان فارسي در حقيقت تعريف ادباي فارسي از اين واژه هم رديف با تعاريف لغويان عرب است و از جمله گفته شد « اصل و مقياس چيزي » يا « رسم و قاعده ، روش آئين »(5)« اصل و رسم و شكل و قاعده و طريقه و ترتيب و نظم و دستور و منوال و طرز و كانون روش ، آئين و آداب و شريعت » .

تعریفی عام از ازدواج موقت:ازدواج موقت آن است که یک زن آزاد و کامل، خود را با رضایت، به عقد مردی در آورد که مانعی برای ازدواج با او وجود نداشته باشد و مهریه و مدت ازدوج را هم در آن ذکر کند.

در این ازدواج هرگاه مدت به سر آید، زن و مرد بدون طلاق از هم جدا می‌شوند.

Leave a Reply