Dating alpabetong

Ang mga Ita ay naghanda ng pagkain at dahil sa ipinakitang kagandahang-loob ng mga Ita, hinandugan ng makukulay na kwintas at mga gamit sa pakikidigma ang mga Ita.Bilang kabayaran sa lugar na napagkasunduan, binigyan ni Datu Puti si Datu Marikudo ng isang gintong salakotat isang batyang ginto na may timbang na limampung bas-ing. Malandog ang pangalan ng napiling lugar ng mga dayuhan na ayon kay Datu Puti, ang laki ay sapat na upang sila ay magtanim para sa kanilang ikabubuhay at malapit sa ilog upang doon kumuha ng ibang makakain.Bago mamatay ang isa sa kanila ay pinailiguan ng katas ng mababangong bulaklak, biniihisan ng magagandang damitna may gintong pera sa bibig sapagka’t isang paraan daw ito upang ang patay ay di mabulok.

dating alpabetong-27dating alpabetong-80dating alpabetong-44

Umalis siya na iniwan ang kanyang mga gamit sa pangingisda, bahay at asawa, na ipinagilin niya kay Gurung-gurung na kanyang pinagkakatiwalaan.

Umalis si Datu Puti na batid na niyang mabuti ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan.

Bumalik siya sa orneo sapagka’t ayon sa kanya, kaya na niyang tagaan ang pagmamalupit ni Datu Makatunaw.

Ganoon na lamang ang pagdadalamhati ni Kapinangan, naisaloob niya na mabuti pa ang kanyang asawa ang namatay sa oras na iyon.

Pinagputul-putol niya ang kamay at paa at ibinalot ng kumot upang di-gaanong mapansin. Nagtaka siya nang magreklamo si Kapinangan nang sabihin niyang putul-putulin ang isda na dati rati’y kanyang ginagawa.

Leave a Reply